Molt s’ha parlat aquestes setmanes sobre la indústria ceràmica i una suposada i inventada taxa que el Consell de la Generalitat vol aplicar; el Partit Popular, fent gala del seu oportunisme polític, aprofita la setmana de CEVISAMA per a carregar contra el Consell per aquesta qüestió.

Queda clar que el PP d’Onda només es preocupa de la ceràmica una setmana a l’any, i, com no tenen arguments vertaders se’ls han d’inventar. Per això, tracten de fer passar una nova normativa per a les empreses que gestionen els residus perillosos i no perillosos de procedència industrial com si fóra una taxa a la ceràmica, sector que a llarga es podrà beneficiar d’aquesta normativa.

Podriem estendre’s explicant quins són els motius per a fer aquesta normativa, però els resumirem: la Unió Europea i el Ministeri de Medi Ambient, governat pel PP, ens ho exigeix ja que el nostre territori no comptava amb un marc normatiu que complira les directives europees en medi ambient, cosa que ens pot acabar costant multes econòmiques per la deixadesa de l’anterior govern del PP amb Isabel Bonig com a Consellera de Medi Ambient.

En canvi, nosaltres si que ens centrem en els vertaders problemes de la nostra indústria, la ceràmica, i també, en les iniciatives que demostren que el Govern del Botànic amb Rafa Climent al capdavant de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball es preocupa per aquest sector.

L’actual govern ha concedit 114 ajudes en dos anys al sector per a l’expansió internacional de les nostres empreses ceràmiques, unes ajudes que, com el seu nom indica, ajuden al nostre sector a millorar la seua exportació del nostre producte a tots els països del món, els empresaris ceràmics saben de la importància d’expandir i diversificar el mercat al màxim perquè la indústria avance d’una manera important.

Una altra qüestió important per al sector és la inversió en I+D+i, fonamental per poder oferir un producte innovador, de qualitat i amb un valor afegit que ens diferencie de la resta de països competidors, així com millorar l’eficiència energètica del procés productiu per a reduir despeses i fer el taulell més rendible, i en això, també treballa el Govern del Botànic concedint ajudes a la innovació i a l’eficiència energètica, unes ajudes que han suposat inversions de quasi 14 milions d’euros.

La millora dels polígons del nostre territori també beneficiarà al sector ceràmic, el mateix Climent va anunciar al nostre ajuntament la inversió de quasi 10 milions d’euros en dos anys per a millorar els polígons de la Plana Alta i la Plana Baixa.

El sector ceràmic té altres reivindicacions que, per desgràcia, ja s’han fet històriques, i és que tot allò que depén del govern central, ara en mans del PP de M. Rajoy, acaba perjudicant clarament al sector ceràmic.
Cal un marc regulador estable de l’energia que beneficie la nostra indústria, som una de les indústries més importants de l’Estat Espanyol i es necessita una millora en aquest sentit. El sector també necessita que els diferents partits polítics defensem a Europa els interessos de la ceràmica, i ací, ens solem quedar sols la gent de Compromís, ja que els altres partits, tots, depenen d’allò que convé a Madrid.

Una altra reivindicació històrica a la qual el govern del PP no fa cas des de fa massa anys és el de la cogeneració, cal fomentar la cogeneració i impulsar-la al sector ceràmic però pareix que això no és prioritari per al Partit Popular.

I per últim, si volem tindre una competitivitat real en les exportacions, necessitem la vertebració del territori mitjançant el corredor mediterrani i l’alliberament de l’AP-7.

En definitiva, quan el PP d’Onda aprofita la setmana de CEVISAMA, per tractar de traure vots mitjançant mentides i callant tot el que devien estar defensant durant la resta de l’any perquè són els seus amos de Madrid qui estan perjudicant el sector ceràmic, només se’ls pot definir d’una manera: POPULISTES I CARA DURES.

———————

DEFENSORES Y DETRACTORES DEL SECTOR CERÁMICO

Mucho se ha hablado estas semanas sobre la industria cerámica y una supuesta e inventada tasa que el Consell de la Generalitat quiere aplicar; el Partido Popular, haciendo gala de su oportunismo político, aprovecha la semana de CEVISAMA para cargar contra el Consell por esta cuestión.

Queda claro que el PP de Onda sólo se preocupa de la cerámica una semana al año, y, como no tienen argumentos verdaderos se les tienen que inventar. Por ello, tratan de hacer pasar una nueva normativa para las empresas que gestionan los residuos peligrosos y no peligrosos de procedencia industrial como si fuera una tasa a la cerámica, sector que a larga se podrá beneficiar de esta normativa.

Podríamos extenderse explicando cuáles son los motivos para hacer esta normativa, pero los resumiremos: la Unión Europea y el Ministerio de Medio Ambiente, gobernado por el PP, nos lo exige ya que nuestro territorio no contaba con un marco normativo que cumpliera las directivas europeas en medio ambiente, lo que nos puede acabar costando multas económicas por la dejadez del anterior gobierno del PP con Isabel Bonig como Consellera de Medio Ambiente.

En cambio, nosotros si que nos centramos en los verdaderos problemas de nuestra industria, la cerámica, y también, en las iniciativas que demuestran que el Gobierno del Botànic con Rafa Climent al frente de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo se preocupa por este sector.

El actual gobierno ha concedido 114 ayudas en dos años en el sector para la expansión internacional de nuestras empresas cerámicas, unas ayudas que, como su nombre indica, ayudan a nuestro sector a mejorar su exportación de nuestro producto a todos los países del mundo, los empresarios cerámicos saben de la importancia de expandir y diversificar el mercado al máximo para que la industria adelante de una manera importante.

Otra cuestión importante para el sector es la inversión en I+D + I, fundamental para poder ofrecer un producto innovador, de calidad y con un valor añadido que nos diferencie del resto de países competidores, así como mejorar la eficiencia energética del proceso productivo para reducir gastos y hacer el mostrador más rentable, y en esto, también trabaja el Gobierno del Botànic concediendo ayudas a la innovación ya la eficiencia energética, unas ayudas que han supuesto inversiones de casi 14 millones de euros.

La mejora de los polígonos de nuestro territorio también beneficiará al sector cerámico, el mismo Climent anunció a nuestro ayuntamiento la inversión de casi 10 millones de euros en dos años para mejorar los polígonos de la Plana Alta y la Plana Baixa.

El sector cerámico tiene otras reivindicaciones que, por desgracia, ya se han hecho históricas, y es que todo lo que depende del gobierno central, ahora en manos del PP de M. Rajoy, acaba perjudicando claramente al sector cerámico.

Hay un marco regulador estable de la energía que beneficie nuestra industria, somos una de las industrias más importantes de España y se necesita una mejora en este sentido. El sector también necesita que los diferentes partidos políticos defendemos en Europa los intereses de la cerámica, y aquí, nos solemos quedar sólo la gente de Compromís, ya que los otros partidos, todos, dependen de lo que conviene a Madrid.

Otra reivindicación histórica a la que el gobierno del PP no hace caso desde hace demasiados años es el de la cogeneración, hay que fomentar la cogeneración y impulsarla al sector cerámico pero parece que esto no es prioritario para el Partido Popular.

Y por último, si queremos tener una competitividad real en las exportaciones, necesitamos la vertebración del territorio mediante el corredor mediterráneo y la liberación de la AP-7.

En definitiva, cuando el PP de Onda aprovecha la semana de CEVISAMA, para tratar de sacar votos mediante mentiras y callando todo lo que debían estar defendiendo durante el resto del año porque son sus dueños de Madrid que están perjudicando el sector cerámico , sólo se les puede definir de una manera: populista y CARA DURAS.